Giải bài tập Toán lớp 6: Tìm số tự nhiên x

Trong bài tập này, chúng ta cần tìm số tự nhiên x dựa trên các phương trình sau:

Phương trình a)

Giải bài tập Toán lớp 6: Tìm số tự nhiên x

219 – 7(x + 1) = 100

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau:

 • 219 – 7(x + 1) = 100
 • 7(x + 1) = 219 – 100
 • 7(x + 1) = 119
 • x + 1 = 119 ÷ 7
 • x + 1 = 17
 • x = 17 – 1
 • x = 16

Vậy, giá trị của x trong phương trình a) là 16.

Giải các phương trình khác

Giải bài tập Toán lớp 6: Tìm số tự nhiên x

Tiếp theo, chúng ta cùng giải các phương trình còn lại trong bài tập:

Phương trình b)

(3x – 6) * 3 = 34

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau:

 • (3x – 6) * 3 = 34
 • 3x – 6 = 34 ÷ 3
 • 3x – 6 = 33
 • 3x = 33 + 6
 • 3x = 39
 • x = 39 ÷ 3
 • x = 13

Vậy, giá trị của x trong phương trình b) là 13.

Phương trình c)

2x + 36 ÷ 12 = 53

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau:

 • 2x + 36 ÷ 12 = 53
 • 2x + 3 = 125
 • 2x = 125 – 3
 • 2x = 122
 • x = 122 ÷ 2
 • x = 61

Vậy, giá trị của x trong phương trình c) là 61.

Phương trình d)

(5x – 24) * 38 = 2 * 311

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau:

 • (5x – 24) * 38 = 2 * 311
 • 5x – 24 = 311 ÷ 38
 • 5x – 24 = 8.18
 • 5x – 24 = 8.136
 • 5x – 24 = 8.27
 • 5x – 24 = 54
 • 5x = 54 + 24
 • 5x = 78
 • x = 78 ÷ 5
 • x = 15.6

Vậy, giá trị của x trong phương trình d) là 15.6.

Kết luận

Sau khi giải các phương trình trong bài tập, ta thu được các giá trị của x như sau:

 • Phương trình a): x = 16
 • Phương trình b): x = 13
 • Phương trình c): x = 61
 • Phương trình d): x = 15.6

Để tìm số tự nhiên x, chúng ta thấy rằng giá trị x trong phương trình a) và b) là số tự nhiên, trong khi giá trị x trong phương trình c) và d) không phải số tự nhiên.

Do đó, kết quả cuối cùng là: x = 16 và x = 13.

Để biết thêm thông tin về Toán lớp 6 và các bài tập khác, bạn có thể truy cập vào trang web https://hyundaikontum.com.

Đánh giá post

Bài viết liên Quan

5 x 5 bằng bao nhiêu

Contact Me on Zalo